تعداد ارزهای دیجیتال: 11,156
معاملات 24 ساعت: 119.052 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 EthereumX $50,850.51$139,520.87 4,061,313,014تومان نرخ دلار: 29,109 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 9 روز قبل$4,435,465,935,213 -63.55%
4,061,313,014تومان -62.40%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $139,520.87
نرخ دلار: 29,109 تومان
409.21%
2 Bitcoin $48,537$68,664.16 1,962,421,875تومان نرخ دلار: 28,580 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 11 روز قبل$1,274,831,490,851 -29.31%
1,962,421,875تومان -25.72%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $68,664.16
نرخ دلار: 28,580 تومان
41.64%
3 Ethereum $4,029.32$4,851.11 138,533,297تومان نرخ دلار: 28,557 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 11 روز قبل$569,096,553,171 -16.94%
140,263,465تومان -13.73%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $4,756.62
نرخ دلار: 29,488 تومان
18.55%
4 Binance Coin $529.50$687.59 15,488,105تومان نرخ دلار: 22,525 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 11 روز قبل$109,326,035,065 -22.99%
19,340,283تومان -17.78%
۰۵ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $656.27
نرخ دلار: 29,470 تومان
3.96%
5 Tether $1.00$1,000,000,000,000,000 30,470,000,000,000,000,000تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 6 روز قبل$76,710,510,022 -99.99%
33,036تومان -9.08%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
1,754,440,000,000,000,132,120,576%
6 Solana $178.43$259.62 7,323,552تومان نرخ دلار: 28,208 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 15 روز قبل$77,937,595,490 -31.27%
7,265,860تومان -26.25%
۱۱ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $243.06
نرخ دلار: 29,893 تومان
2.71%
7 HEX $0.300371$0.51 14,156تومان نرخ دلار: 27,722 تومان ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 2 روز قبل$84,432,940,714 -41.17%
1,669,815,490,296تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $54,873,989.16
نرخ دلار: 30,430 تومان
3.77%
8 Cardano $1.26$3.09 84,440تومان نرخ دلار: 27,260 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 19 روز قبل$95,025,501,146 -59.29%
84,440تومان -55.15%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
3 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $3.09
نرخ دلار: 27,260 تومان
4.11%
9 USD Coin $1.00$1,000,000,000,000,000 30,470,000,000,000,000,000تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 6 روز قبل$42,295,400,000 -99.99%
33,034تومان -9.08%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
159,256,000,000,000,000,000%
10 XRP XRP $0.880473$23,088,869.90 702,340,333,637تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$131,118,843,450 -99.99%
39,682تومان -33.37%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $1.69
نرخ دلار: 23,402 تومان
47,322,600%
11 Terra Terra $82.40$83.81 2,521,185تومان نرخ دلار: 30,080 تومان ۳۰ آذر ۱۴۰۰ 4 ساعت قبل$31,101,527,792 -1.68%
2,526,298تومان -2.04%
۳۰ آذر ۱۴۰۰
4 ساعت قبل
قیمت ارز: $83.81
نرخ دلار: 30,080 تومان
1.28%
12 Avalanche Avalanche $117.00$146.25 4,223,274تومان نرخ دلار: 28,877 تومان ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه قبل$30,177,065,844 -19.99%
3,728,910تومان -5.77%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $127.01
نرخ دلار: 29,359 تومان
1.06%
13 Polkadot Polkadot $24.55$54.99 1,538,294تومان نرخ دلار: 27,970 تومان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 17 روز قبل$53,212,483,900 -55.35%
1,127,964تومان -34.63%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $38.32
نرخ دلار: 29,430 تومان
1.87%
14 Dogecoin Dogecoin $0.169903$0.73 16,339تومان نرخ دلار: 22,350 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 13 روز قبل$88,680,824,303 -76.75%
6,585تومان -22.53%
۱۱ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $0.221290
نرخ دلار: 29,761 تومان
3.22%
15 SHIBA INU SHIBA INU $0.000032$5,347.74 162,683,829تومان نرخ دلار: 30,421 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$41,018,900,265 -99.99%
162,683,829تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $5,347.74
نرخ دلار: 30,421 تومان
0.80%
16 Polygon Polygon $2.24$2.63 61,876تومان نرخ دلار: 23,478 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 3 روز قبل$17,116,735,251 -14.79%
79,625تومان -15.31%
۱۷ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $2.56
نرخ دلار: 30,994 تومان
0.71%
17 Binance USD Binance USD $1.00$4.30 102,652تومان نرخ دلار: 23,830 تومان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 6 ماه و 7 روز قبل$14,572,416,767 -76.78%
32,960تومان -8.87%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $0.998198
نرخ دلار: 33,020 تومان
0.54%
18 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.514704$0.96 28,773تومان نرخ دلار: 29,669 تومان ۰۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$22,716,022,301 -46.92%
22,637تومان -31.72%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $0.768688
نرخ دلار: 29,450 تومان
0.86%
19 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $47,854.39$89,500.60 2,612,970,276تومان نرخ دلار: 29,195 تومان ۲۶ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 4 روز قبل$15,883,347,952 -46.53%
1,687,910,306تومان -14.86%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $57,507.76
نرخ دلار: 29,351 تومان
0.54%
20 Litecoin Litecoin $153.95$410.28 9,256,352تومان نرخ دلار: 22,561 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 11 روز قبل$25,796,522,602 -62.47%
9,256,352تومان -50.05%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $410.28
نرخ دلار: 22,561 تومان
0.97%
21 Uniswap Uniswap $14.90$9,365,398,752.06 284,989,084,025,240تومان نرخ دلار: 30,430 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$22,591,622,401 -99.99%
689,013تومان -35.03%
۱۲ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $23.02
نرخ دلار: 29,931 تومان
255,112,000%
22 Dai Dai $1.00$37.80 926,359تومان نرخ دلار: 24,502 تومان ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ 6 ماه و 15 روز قبل$9,349,600,000 -97.33%
42,510تومان -28.93%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $1.39
نرخ دلار: 30,444 تومان
0.002%
23 TerraUSD TerraUSD $1.00$154.03 4,308,765تومان نرخ دلار: 27,972 تومان ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 23 روز قبل$9,166,850,000 -99.34%
33,032تومان -8.95%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
0.10%
24 Chainlink Chainlink $18.98$52.40 1,180,802تومان نرخ دلار: 22,533 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 11 روز قبل$21,871,752,692 -63.77%
790,927تومان -27.92%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $26.87
نرخ دلار: 29,430 تومان
0.79%
25 Algorand Algorand $1.32$744,154,242.21 22,644,613,590,698تومان نرخ دلار: 30,430 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$13,439,362,845 -99.99%
60,350تومان -33.97%
۱۱ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $2.01
نرخ دلار: 29,942 تومان
204,287,000%
26 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $437.62$198,479,925,109.32 6,044,706,119,204,474تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$66,171,059,189 -99.99%
37,937,595تومان -65.36%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 23,339 تومان
163,116,000%
27 TRON TRON $0.078467$11.83 360,706تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 6 روز قبل$14,501,092,591 -99.33%
360,706تومان -99.34%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $11.83
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.37%
28 Stellar Stellar $0.261215$35.98 1,096,594تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 6 روز قبل$16,854,691,072 -99.27%
1,096,594تومان -99.28%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $35.98
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.27%
29 Lido stETH Lido stETH $4,008.91$4,823.69 137,788,780تومان نرخ دلار: 28,565 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 11 روز قبل$6,975,174,148 -16.89%
138,799,091تومان -13.26%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $4,716.24
نرخ دلار: 29,430 تومان
0.22%
30 Decentraland Decentraland $3.24$5.90 174,216تومان نرخ دلار: 29,494 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$9,491,317,014 -45.12%
141,385تومان -31.15%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $4.79
نرخ دلار: 29,485 تومان
0.36%
31 FTX Token FTX Token $41.78$85.01 2,419,409تومان نرخ دلار: 28,458 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 12 روز قبل$9,654,039,687 -50.84%
1,515,422تومان -17.19%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $51.49
نرخ دلار: 29,430 تومان
0.43%
32 Axie Infinity Axie Infinity $95.23$165.58 4,666,148تومان نرخ دلار: 28,180 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 15 روز قبل$9,750,591,104 -42.48%
4,230,224تومان -32.39%
۱۲ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $141.60
نرخ دلار: 29,873 تومان
0.33%
33 Hedera Hedera $0.306365$152,465,701.45 4,639,531,295,132تومان نرخ دلار: 30,430 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$12,304,536,833 -99.99%
1,410,411تومان -99.34%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $46.28
نرخ دلار: 30,470 تومان
119,665,000%
34 VeChain VeChain $0.080779$253,655.21 7,712,386,775تومان نرخ دلار: 30,405 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$16,376,826,084 -99.99%
7,712,386,775تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $253,655.21
نرخ دلار: 30,405 تومان
0.22%
35 NEAR Protocol NEAR Protocol $8.69$13.20 361,582تومان نرخ دلار: 27,375 تومان ۰۴ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 26 روز قبل$6,669,776,474 -34.17%
387,760تومان -32.67%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $12.77
نرخ دلار: 30,361 تومان
0.24%
36 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $48,593.40$69,123.68 1,974,725,427تومان نرخ دلار: 28,568 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 11 روز قبل$7,095,111,259 -29.70%
1,723,754,209تومان -15.34%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $58,738.98
نرخ دلار: 29,346 تومان
0.23%
37 Cosmos Cosmos $22.16$44.69 1,242,759تومان نرخ دلار: 27,805 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 1 روز قبل$9,882,970,768 -50.40%
1,242,759تومان -46.43%
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
3 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $44.69
نرخ دلار: 27,805 تومان
0.38%
38 Filecoin Filecoin $35.30$213,168,078,626.91 6,492,033,834,582,743تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$12,304,536,833 -99.99%
1,635,358تومان -35.17%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $55.73
نرخ دلار: 29,340 تومان
1,267,640,000%
39 Elrond Elrond $240.58$542.80 15,814,595تومان نرخ دلار: 29,135 تومان ۰۲ آذر ۱۴۰۰ 4 هفته قبل$9,689,533,646 -55.67%
12,671,023تومان -42.98%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $426.67
نرخ دلار: 29,697 تومان
0.36%
40 Ethereum Classic Ethereum Classic $35.30$120,965,589,925.43 3,684,007,041,179,103تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$15,597,820,852 -99.99%
1,448,501تومان -26.81%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $49.21
نرخ دلار: 29,430 تومان
691,377,000%
41 The Sandbox The Sandbox $5.04$8.51 250,646تومان نرخ دلار: 29,440 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$6,681,829,398 -40.75%
201,965تومان -25.00%
۱۱ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $6.77
نرخ دلار: 29,820 تومان
0.24%
42 Internet Computer Internet Computer $22.46$621.16 14,416,645تومان نرخ دلار: 23,209 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 11 روز قبل$53,006,960,942 -96.38%
1,263,107تومان -46.58%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $42.91
نرخ دلار: 29,430 تومان
2.15%
43 THETA THETA $4.05$23,865,540,571.27 726,825,038,098,296تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$14,282,879,935 -99.99%
202,650تومان -39.88%
۱۲ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $6.68
نرخ دلار: 30,296 تومان
1,036,240,000%
44 Tezos Tezos $4.17$12,887,679,328.33 392,494,273,944,424تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$7,487,281,523 -99.99%
255,710تومان -50.97%
۱۲ مهر ۱۴۰۰
2 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $9.10
نرخ دلار: 28,100 تومان
487,088,000%
45 Helium Helium $34.66$54.83 1,591,480تومان نرخ دلار: 29,025 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 9 روز قبل$5,385,214,683 -36.78%
1,201,869تومان -13.39%
۱۱ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $40.14
نرخ دلار: 29,939 تومان
0.17%
46 Fantom Fantom $1.41$3.47 97,350تومان نرخ دلار: 28,000 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 24 روز قبل$8,063,082,565 -59.43%
67,279تومان -37.05%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $2.26
نرخ دلار: 29,695 تومان
0.27%
47 Monero Monero $196.32$805,883,220,740.82 24,543,173,487,661,964تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$8,658,968,282 -99.99%
11,619,541تومان -49.26%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $512.12
نرخ دلار: 22,689 تومان
631,458,000%
48 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $3.69$582,719.40 17,725,741,614تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$3,711,375,928 -99.99%
17,725,741,614تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $582,719.40
نرخ دلار: 30,419 تومان
0.14%
49 EOS EOS $3.33$15,798,399,191.54 481,140,247,378,519تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$17,769,451,250 -99.99%
373,608تومان -73.22%
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
3 ماه و 23 روز قبل
قیمت ارز: $13.43
نرخ دلار: 27,800 تومان
668,010,000%
50 Klaytn Klaytn $1.25$4,621,716,153.97 104,339,863,892,042تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$4,770,430,160 -99.99%
47,669تومان -20.71%
۱۲ آذر ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $1.56
نرخ دلار: 30,383 تومان
458,088,000%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
جشنواره شب یلدا ارزدیجیتال
دوره اطلس ارزدیجیتال پلاس + قدرتمند‌ترین سامانه دستیار معامله‌گری ترز‌های دیجیتال